శ్రీమత్పరివ్రాజకాచార్య దక్షిణామ్న్యాయ శృంగేరి పీఠాధీశ్వరులు జగద్గురు శ్రీ శ్రీ శ్రీ విధుశేఖర భారతీ మహాస్వామి

 రాజన్నసిరిసిల్లా జిల్లా:—sircilla srinivas, 9849162111, telanganareporter

వేములవాడ శ్రీరాజరాజేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్న  శ్రీమత్పరివ్రాజకాచార్య దక్షిణామ్న్యాయ శృంగేరి పీఠాధీశ్వరులు జగద్గురు శ్రీ శ్రీ శ్రీ విధుశేఖర భారతీ మహాస్వామివారు

 

sri sri sri vidhushekhara bharati swamiji….